Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: SASiWE

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SZSiWE

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SSWSiWE


Strategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: SAS


Strategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: SASSE


Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWAS


Strategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSA


Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej Europy

Ryzyko: średnie
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 3 lata
Benchmark składa się w 25% z Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy oraz w 75% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny*
Waluta benchmarku: złoty polski

Dla kogo?

Dla osób mniej skłonnych do podejmowania ryzyka.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie rentowności Portfela wyższej od rentowności Benchmarku.

Wyniki zarządzania

Aktywa

 • Od 0% do 35% aktywów mogą stanowić akcje.
 • Co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić prawa pochodne.
 • Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa, w tym w jednostki uczestnictwa funduszy utworzonych lub zarządzanych przez inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki, z tym zastrzeżeniem, że jednostki uczestnictwa mogą stanowić co najwyżej 20% aktywów.
 • Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane instrumenty finansowe, jak i nienotowane instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem że z wyłączeniem jednostek uczestnictwa co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić nienotowane instrumenty finansowe.
 • Co najmniej 50% aktywów będą stanowić instrumenty finansowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Polski, Austrii, Turcji, Czech i Węgier.
 • Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych krajów takich jak: Polska, Austria, Turcja, Czechy i Węgry.
 • Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego, a jeżeli ten fundusz inwestycyjny jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną – co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa jednego subfunduszu.

W ramach strategii zakazane jest:

 • dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
 • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie Instrumentów finansowych,
 • nabywanie instrumentów pochodnych (ograniczenie nie dotyczy nabywania instrumentów pochodnych w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego ani instrumentów pochodnych uprawniających do nabycia akcji z ceną wykonania na tyle niską, że ten instrument pochodny ma charakter zbliżony do akcji).

* Benchmark dla Strategii Zrównoważonej Środkowej i Wschodniej Europy składa się w 25% z Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy oraz w 75% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, przy czym:

 • wskaźnik ten stosowany jest z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy o zarządzanie stosowany jest wskaźnik z miesiąca kalendarzowego przypadającego na dwa miesiące przed danym miesiącem obowiązywania umowy;
 • na potrzeby obliczenia ww. Benchmarku opartego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stosuje się interpolację liniową tego wskaźnika;
 • w przypadku zaprzestania publikowania przez Główny Urząd Statystyczny powyższego wskaźnika, zastępuje się go odpowiednio średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez ten urząd.

Strategia Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej Europy

Simple Share Buttons