Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: SASiWE

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SZSiWE

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SSWSiWE


Strategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: SAS


Strategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: SASSE


Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWAS


Strategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSA


Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>


Strategie inwestycyjneStrategia: Portfel inwestycji: Ryzyko: Horyzont
inwestycyjny:
Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy Od 50 do 100% aktywów mogą stanowić akcje. Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić prawa pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej, mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa.  podwyższone

min. 5 lat

Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy Od 30 do 70% aktywów mogą stanowić akcje. Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić prawa pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej, mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa. średnie

min. 3 lata

Strategia Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej Europy Od 0% do 35% aktywów mogą stanowić akcje. Co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić prawa pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej, mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa.  średnie

min. 3 lata

Strategia Akcji Skoncentrowanych Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MAS będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będą inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Aktywa wchodzące w skład MAS mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MAS mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład MAS mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów.  wysokie

min. 5 lat

Strategia Akcji Spółek Stefy Euro Od 50 do 100% aktywów będą stanowić akcje. Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić prawa pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w instrumenty dłużne. Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane instrumenty finansowe, jak i nienotowane instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić nienotowane instrumenty finansowe. Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MASSE będą stanowić Akcje emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach należących do Strefy Euro. Co najwyżej 40% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów należących do Strefy Euro. podwyższone

min. 5 lat

Jeśli żadna ze strategii inwestycyjnych opisanych powyżej nie odpowiada celom inwestycyjnym bądź sytuacji finansowej lub prawnej Klienta, w umowie o zarządzanie może zostać określona specjalistyczna strategia inwestycyjna odpowiednia do specjalnych potrzeb tego Klienta.

Simple Share Buttons