Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: SASiWE

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SZSiWE

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SSWSiWE


Strategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: SAS


Strategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: SASSE


Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWAS


Strategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSA


Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Portfel modelowy składający się z subfunduszy Caspar TFI

Portfel modelowy Caspar TFI

Przedstawiamy model składający się z subfunduszy Caspar TFI

Autorem portfela jest Tomasz Salus, Prezes Zarządu w Caspar Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA

Pokaż model

W sytuacji kiedy na rynkach finansowych dominuje duża zmienność i niskie stopy procentowe warto posiadać w portfelu różne klasy aktywów. Portfel zrównoważony połączy cechy funduszy akcyjnych i obligacyjnych, gdyż umożliwia inwestowanie w różnych proporcjach w akcje spółek giełdowych oraz dłużne papiery wartościowe. Proporcje inwestycji w poszczególne subfundusze mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Wspomniana elastyczność dotyczy ilości akcji w portfelu oraz krajów, w których lokujemy środki. Wartość takiego portfela w dużym stopniu jest uzależniona od sytuacji na giełdzie, przy czym jego zmienność jest umiarkowana, ponieważ łagodzi ją udział bezpiecznego funduszu obligacyjnego.

Portfel zrównoważony funduszy przeznaczony jest dla inwestorów tolerujących większe ryzyko niż w przypadku funduszy bezpiecznych i oczekujących w zamian większych zysków w dłuższym okresie.

 

Podział środków w modelu:

Portfel modelowy składający się z subfunduszy Caspar TFI
Procentowy udział poszczególnych subfunduszy w portfelu w dniu 07.03.2017.

 

Dlaczego tak?

Caspar Ochrony Kapitału jest klasyfikowany jako fundusz dłużny polskich papierów skarbowych. Co najmniej 60% Aktywów Subfunduszu to Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane, gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub instrumenty innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej emitowane.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich (do 9 marca 2017 r. Subfundusz nazywał się Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy) w powyższym zestawieniu będzie odpowiedzialny za poszukiwanie możliwości zarabiania w naszym regionie oraz w zachodniej Europie – głównie w Niemczech. Szerokie spektrum potencjalnych inwestycji daje wiele możliwości zarządzającemu.

Caspar Globalny jest subfunduszem globalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Pokaż model

Simple Share Buttons